Solcellsinstallatör, solceller i Västra Götaland

Funderar du på att installera solceller för att dra nytta av solenergi och producera din egen energiförsörjning? Är du osäker på att det är värt att investera i solceller i Västra Götaland? Har du en mängd frågor angående installationen av solcellssystemet? Vill du lära dig mer om hela processen? Letar du efter en erfaren solcellsinstallatör i Västra Götalands län?

Om du har några av dessa frågor, fortsätt läsa för att få svar. Vi på Elmark och Bygg AB har erfarenhet inom el- och solcellsinstallation samt byggarbeten, vilket ger oss en helhetssyn på hela projektet. Vi utför solcellsinstallationer i hela Västra Götaland, oavsett om du bor i Göteborg eller någon annanstans i länet..

Solinstrålning i Västra Götaland

Innan du börjar planera ditt eget solcellssystem, ta en titt på förhållandena när det gäller solstrålning och solceller i Västra Götalands län. Detta kommer att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Solinstrålning hänvisar till mängden solenergi som når jordytan per ytenhet under en given tidsperiod. För solceller är det viktigt att få tillräckligt med solinstrålning eftersom det är den primära energikällan som omvandlas till elektricitet.

Solceller fungerar genom att konvertera solens strålning till elektrisk energi genom en fotovoltaisk process. Ju högre solinstrålning, desto mer energi kan genereras av solcellerna. Det betyder att solinstrålning är en avgörande faktor för solcellsinstallationer och spelar en central roll i produktionen av solenergi.

Enligt den nedanstående tabellen kan vi se att den årliga solinstrålningen i Sverige är ca 1000 kWh/m2 vilket innebär att en ytenhet (kvadratmeter) mottar en total mängd solenergi motsvarande 1000 kilowattimmar under ett år. Detta är en enhet som används för att mäta den mängd solenergi som når en specifik yta under en årsperiod.

Årsvis solinstrålning för planering av solceller i Värmland
Årsvis solinstrålning i Sverige från 1983. Källan: SMHI

Intensiteten och fördelningen av solinstrålningen påverkas av flera faktorer, såsom geografiskt läge, årstid, tid på dagen och molnmängd. Därför är noggrann planering av solcellsinstallationer viktigt för att dra nytta av maximal solinstrålning och optimera energiproduktionen.

För ytterligare information om den globala solinstrålningen i Sverige kan du besöka hemsidan av SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

Globalstrålning i Västra Götalands län

I den första tabellen finner du data för maj 2023, medan den andra tabellen innehåller data för januari 2023. Dessa data gäller den globala solinstrålningen som mättes vid SMHI-stationen i Göteborg. Vi kan betrakta dessa data som representativa för hela Västra Götalands län. Genom att jämföra dessa data kan vi tydligt se den påtagliga skillnaden i solinstrålningen mellan vinter- och sommarmånader.

Global solinstrålningar Göteborg 2023 juni SMHI
Global solinstrålning Göteborg 2023 juni Källan: SMHI
Global solinstrålningar Göteborg 2023 jan. SMHI
Global solinstrålning Göteborg 2023 jan. Källan: SMHI

Många kommuner i Sverige erbjuder en så kallad solkarta där du kan få information om solskenstimmen på ditt tak. Genom att använda solkartan kan du göra en ungefärlig bedömning av den mängd el som kan produceras av en solcellsanläggning på ditt tak.

Flera kommuner (bl.a. Ale, Alingsås, Borås, Lidköping, m.m.) i Västra Götalands län rekommenderar användningen av en solkarta. För att se solkartan och få information om antalet soltimmar på ditt tak, besök Svensk Solenergis hemsida genom att klicka på länken.

Nätanslutna solcellsanläggningar i Västra Götalands län

Enligt Energimyndighetens statistik har antalet solcellsanläggningar i Västra Götaland ökat dramatiskt under de senaste åren. År 2022 fanns det ca. 15 gånger fler solcellsanläggningar jämfört med 2016. Tabellen visar statistik över antalet solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet i Västra Götaland.

ÅrAntal solcellsanläggningar i Västra Götaland
20161 645
20172 416
20184 190
20197 433
202011 378
202115 625
202225 211

Det betyder att tusentals familjer njuter av fördelarna med solenergi, så många människor kan inte ha fel. Självklart är det en klok idé att överväga solceller i Västra Götaland med tanke på den betydande ökningen av installationer de senaste åren.

Genom att dra nytta av den växande trenden med solceller i Västra Götalands län kan du både dra nytta av de ekonomiska fördelarna och göra en positiv miljöpåverkan. Tveka inte att utforska möjligheterna och kontakta erfarna solcellsinstallatörer för att få mer information och skräddarsydda råd för ditt specifika projekt.

Vad en solcellsanläggning består av?

Ett solenergisystem består inte bara av solcellspaneler. För att få en väl fungerande system krävs det flera komponenter och utrustning.

Bärskenorna är oumbärliga för att säkert och stabilt montera solpaneler på taket. Utöver dessa behövs också en växelriktare som omvandlar den fångade solenergin till användbar elenergi. Dessutom behövs det kablar, säkringar, säkerhetsbrytare och mätutrustning för att koppla samman solcellerna med elnätet och för att övervaka systemets prestanda.

Om du vill lagra den överskottsel som genereras av solpanelerna behöver du inkludera installationen av ett batteri i ditt solenergisystem.

Genom att inkludera en elbilsladdare i ditt solenergisystem får du möjligheten att ladda din elbil med den egenproducerade solenergin.

En korrekt installation och konfiguration av alla dessa komponenter är avgörande för att uppnå optimal effektivitet i solenergisystemet. Det är därför viktigt att anlita en erfaren solcellsinstallatör som kan säkerställa att alla nödvändiga komponenter är korrekt dimensionerade och installerade för att ge dig ett välfungerande solenergisystem.

Hur går det till att installera solceller i Västra Götaland?

Innan vi går igenom stegen från intresse till elproducerande solceller, vill vi ge dig ett värdefullt råd att ta till dig. Ju tidigare du kontaktar våra erfarna solcellsinstallatörer, desto bättre hjälp kan vi erbjuda för ditt projekt, redan under planeringsfasen.

Planering

 • Utvärdering av förutsättningar i Västra Götaland
 • Takets kondition
 • Elförbrukning
 • Framtida förändringar
 • Bedömning av lönsamheten

Bygglov och tillstånd

Normalt sett krävs inte längre bygglov för solceller, men det finns några undantagsfall att beakta.

Gröna avdrag

Se till att du uppfyller kraven för skattereduktion avseende grönteknik.

Avtal enligt dina behov

När planeringen är klar är det avgörande att noggrant utvärdera dina behov som sedan ska fastställas i kontraktet.

Förberedning

 • Takrenovering vid behov
 • Renovering av elsystem vid behov
 • Grävarbete för kabeldragning vid behov

Solcellsinstallation

 • Bärskenor fästs i taket
 • Solcellspanelerna placeras på skenorna

Anslutning

 • Kablarna från solcellspanelerna kopplas till växelriktaren
 • Växelriktaren kopplas till elcentralen

Uppkoppling till elnätet

När installationen är klar kommer elmätaren att bytas ut, vilket möjliggör mätning av både inkommande och utgående ström.

Vad påverkar priset på installation av solceller i Västra Götaland?

Innan man ger sig in i ett solcellsprojekt, är det viktigt att ta hänsyn till många faktorer som påverkar totalpriset för projektet. Nedan kommer de mest avgörande.

Solenergiförutsättningar

De två viktigaste förutsättningarna för att framgångsrikt planera ett solcellsprojekt är undersökningen av instrålning och skuggning. Eftersom solceller omvandlar energin i solinstrålningen till elektrisk energi är det viktigt att veta hur mycket solinstrålning som kommer att nå dina solcellspaneler. Även skuggor har en betydande inverkan på elproduktionen och bör undvikas i så hög grad som möjligt.

Takets storlek och kondition

Takets orientering, lutning och skick är viktiga faktorer att överväga när man bedömer kostnaden för solcellsinläggning.

 • Takets orientering, det vill säga dess riktning i förhållande till solen, är avgörande. Ett tak som är riktat mot söder har generellt sett den bästa exponeringen för solstrålning och kan producera mer energi från solcellerna. Å andra sidan kan ett tak som är riktat mot öst eller väst också vara användbart, men det kan kräva fler solcellspaneler för att kompensera för den minskade exponeringen mot solen.
 • Takets lutning är en annan viktig faktor att beakta. Om taket har en brant lutning kan installationen vara mer utmanande och kräva extra försiktighet och arbetskraft, vilket kan påverka kostnaden.
 • Takets skick spelar också en roll i solcellsinstallationens kostnad. Ett tak i gott skick kan enkelt stödja installationen av solcellspaneler. Men ett skadat eller slitaget tak kräva förberedande åtgärder, såsom reparationer eller takbyte, vilket kan öka kostnaden.

Befintligt elsystem

Det är viktigt att se till att elnätet har tillräcklig kapacitet för att hantera den elektricitet som genereras av din solcellsanläggning och matas in i nätet. Om det befintliga elektriska systemet behöver renoveras eller uppgraderas kan detta också påverka kostnaderna. Vi är inte bara solcellsinstallatör i Västra Götaland, våra auktoriserade elektriker kan också utföra säkra och pålitliga elinstallationer.

Energiförbrukning

Ju högre elförbrukning du har, desto större solcellskapacitet behövs för att möta dina energibehov. Detta kan i sin tur påverka storleken på solcellsanläggningen och därigenom påverka de totala installationskostnaderna.

Batterilagring

Att inkludera ett batteri i solenergisystemet för att lagra överskottet av solenergi kan öka kostnaderna betydligt. Men det ger dig också möjligheten att ha tillgång till el under strömavbrott eller när solenergin inte är tillgänglig.

Behov för elbilsladdare

Att inkludera en elbilsladdare i solcellsinstallationen kan öka totalkostnaden, men på lång sikt blir det lönsamt att ladda sin elbil med egenproducerad solenergi.

Eventuella grävningar

Att utföra grävarbeten för att lägga ned kablar i marken till exempel vid placering av en laddbox för elbil kan innebära extra arbetskraft, material och utrustning, vilket kan öka kostnaderna för installationen.

Framtida ändringar

Att ta hänsyn till framtida förändringar som kan påverka energiförbrukningen kan öka kostnaderna för solcellsanläggningen. Om det finns planer på att utöka familjen, köpa en elbil eller någon liknande förändrin kan det vara fördelaktigt att inkludera dessa faktorer redan från början och undvika kostsamma ombyggnader eller uppgraderingar senare.

Vanliga frågor kring installation av solceller i Västra Götaland

Din solcellsinstallatör i Västra Götaland

Oavsett om du behöver råd inför ditt beslut eller om du är redo att sätta igång med solcellsinstallation finns vi på Elmark och Bygg AB redo att hjälpa dig. Kontakta oss för att boka en konsultation och få rådgivning för ditt solcellsprojekt.