Solcellsguide: viktiga termer att känna till

Många väljer att installera solenergisystem, men bara en liten del av dem förstår de tekniska termerna som används inom ämnet. I denna solcellsguide kommer vi att förklara de viktigaste termerna på ett enkelt och lättförståeligt sätt, vilket hjälper dig att få en bättre helhetsbild av hur en solenergiprojekt bygger upp och fungerar.

Genom att lära dig dessa termer blir det lättare att informera dig från något yrkesmaterial och fatta ett välgrundade beslut när det gäller installation, underhåll och användning av solcellsanläggningar.

Solenergi, solcellspaneler

Solcellsguide: (1) termer om solenergi

Solenergi

Solenergi är den energi vi får från solen, vår närmaste stjärna. Genom att utnyttja solens strålar kan vi omvandla ljus till elektricitet eller värme. Solen är en oändlig och tillgänglig resurs, vilket innebär att solenergi kan utvinnas överallt där solen skiner.

Solenergi har många fördelar och erbjuder en ren, hållbar och ekonomiskt fördelaktig energilösning för att möta våra energibehov och minska vår påverkan på miljön. Solenergi är en attraktiv energikälla med många användningsområden.

Förnybar energi

Förnybar energi är energi som produceras från naturliga källor som kontinuerligt förnyas eller inte kan ta slut. Till skillnad från fossila bränslen, som är begränsade och utarmas över tiden, kommer förnybar energi från källor som solen, vinden, vatten och biomassa.

Dessa energikällor kan utnyttjas utan att orsaka skadlig miljöpåverkan eller utsläpp av växthusgaser. Förnybar energi spelar en viktig roll i övergången till en mer hållbar och klimatvänlig energiframtid, där vi kan minska vårt beroende av icke-förnybara resurser och främja en renare energiproduktion.

Hållbar energi

Hållbar energi avser energikällor och tekniker som främjar en balans mellan energiproduktion och miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det innebär att vi använder energi på ett sätt som inte utarmar naturresurserna, orsakar negativ miljöpåverkan eller äventyrar kommande generationers möjlighet att tillgodose sina egna energibehov.

Ren energi

Ren energi, även känd som grön energi, hänvisar till energikällor och tekniker som inte orsakar utsläpp av föroreningar eller växthusgaser under produktion eller användning. Det innebär att vi använder energi på ett sätt som minimerar negativ miljöpåverkan och främjar en hälsosam planet.

Ren energi kan komma från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa, samt från kärnkraft utan växthusgasutsläpp. Genom att omfamna ren energi kan vi minska vår miljöpåverkan och bidra till en renare energiframtid för oss själva och kommande generationer.

Passiv solenergi

Passiv solenergi är en design- och byggmetod som utnyttjar solens naturliga värme och ljus för att värma och belysa byggnader utan att använda några mekaniska eller elektriska system.

Genom att utforma byggnader med rätt fönsterplacering, isolering och termiska massor kan passiv solenergi utnyttjas för att minska behovet av konstgjord uppvärmning eller belysning. Detta resulterar i energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Aktiv solenergi

Aktiv solenergi handlar om att använda tekniska system och utrustning för att samla in, omvandla, lagra och använda solenergi på ett praktiskt sätt. Genom att använda solcellspaneler eller solfångare kan vi fånga in solens strålar och omvandla dem till el eller värme. Aktiv solenergi ger oss möjlighet att utnyttja solens energi på ett direkt sätt för att tillgodose våra energibehov.

Solcellsanläggning

Solcellsguide: (2) begrepp om solceller

Solcell

En solcell är en elektronisk enhet som omvandlar solens energi direkt till elektricitet. Solceller består av tunna skikt av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som genererar elektriska strömmar när de utsätts för solljus.

Solceller är vanligtvis monterade på solcellspaneler och kan användas för att generera ren och förnybar el i både småskaliga och storskaliga solenergianläggningar.

Fotovoltaiska celler

Fotovoltaiska celler, även kända som solceller, är elektroniska enheter som omvandlar solljus direkt till elektricitet.

Solcellspanel

En solcellspanel är en enhet som består av flera solceller sammanfogade på en ram. Denna panel är utformad för att absorbera solens ljusenergi och omvandla den till elektricitet.

En solcellspanel består inte bara av solceller, utan även av andra komponenter. Förutom solcellerna inkluderar en solcellspanel vanligtvis en ram eller ett montagefäste för att ge strukturell stabilitet och skydd.

Det finns även en frontglaspanel som skyddar solcellerna mot yttre påverkan och en bakplatta som ger stöd och elektrisk koppling för solcellerna. Dessutom kan det finnas en bypass-diod som används för att hantera eventuell skuggning eller ojämn strömproduktion.

Alla dessa komponenter arbetar tillsammans för att ge en effektiv och pålitlig solcellspanel som kan omvandla solenergi till elektricitet.

Våra tips: DMEGC Mono All Black, Longi Mono All Black

Solfångare

Solfångare är enheter som används för att absorbera solens strålar och omvandla dem till värmeenergi. Dessa enheter består vanligtvis av solfångarpaneler, vilka är designade med ett speciellt material som kan absorbera och överföra solvärmen till en vätska eller luftström.

Solfångare används för att värma vatten till hushållsbruk, uppvärma rum, pol eller stödja olika värmesystem.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller är en typ av solceller som tillverkas av en enda kristallstruktur. Denna kristallstruktur ger solcellerna en jämn och enhetlig yta. Monokristallina solceller har en hög effektivitet och kan producera mer el per ytenhet jämfört med andra solcellstyper.

Dessa solceller kännetecknas av sin karakteristiska svarta färg och används ofta i solenergisystem där det finns begränsat utrymme och där hög effektivitet är viktigt.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är en typ av solceller som tillverkas av flera kristaller i en oordnad struktur. Denna struktur ger solcellerna en blåaktig eller grönaktig färg. Polykristallina solceller är mer kostnadseffektiva att tillverka än monokristallina solceller och har en något lägre effektivitet.

De används ofta i solenergiprojekt där kostnadseffektivitet är viktig och där det finns tillräckligt med utrymme för att installera större paneler. Polykristallina solceller är en pålitlig och populär lösning för att generera ren energi från solen.

Tunnfilmssolceller

Tunnfilmssolceller tillverkas genom att applicera en tunn halvledarfilm på en substratmaterial. Denna teknik gör solcellerna tunna, lätta och flexibla. De är flexibla och kan användas på ytor som inte är lämpliga för traditionella solceller.

Dessa solceller har en lägre effektivitet jämfört med kristallina solceller, men de kan vara mer kostnadseffektiva och mer anpassningsbara för olika applikationer. Tunnfilmssolceller erbjuder spännande möjligheter för solenergiintegration i olika produkter och ytor.

Solcellsanläggning

En solcellsanläggning är ett system som består av flera solcellspaneler som är anslutna och installerade på en byggnad eller en yta för att generera elektricitet från solenergi. Solcellsanläggningar kan vara av olika storlekar och kan användas för att förse hushåll, företag eller samhällen med ren och förnybar el.

Förutom solcellspanelerna inkluderar en solcellsanläggning vanligtvis en växelriktare, som omvandlar den genererade likströmmen från solcellerna till växelström som kan användas i hushåll eller överföras till elnätet.

Det kan även finnas en montagesystem eller ram för att säkert montera solcellspanelerna på tak eller mark. En elektrisk mätare används för att mäta mängden el som genereras av solcellsanläggningen. Slutligen kan det finnas också en batterilagring eller nätanslutningssystem för att lagra överskottsel eller för att ansluta anläggningen till elnätet.

Alla dessa komponenter arbetar tillsammans för att skapa en fungerande solcellsanläggning som kan generera och utnyttja solenergi på ett effektivt sätt.

Elcentral-huvudbrytare-inverter

Solcellsguide: (3) termer om montering

Inverterare eller inverter

Inverter är elektroniska enheter som används i solcellsanläggningar för att omvandla den likström (DC) som genereras av solcellerna till växelström (AC). Denna växelström kan sedan användas för att driva hushållsapparater eller matas in i elnätet.

Inverterare spelar en viktig roll i solcellsanläggningar genom att säkerställa att den genererade elen är i rätt form och spänning för användning. De hjälper till att maximera effektiviteten och pålitligheten i solcellsanläggningen genom att omvandla den solcellsgenererade likströmmen till den växelström som är förenlig med elkraftsystemet.

Våra tips: Growatt MOD växelriktare, Microinverter

Växelriktare

I sammanhanget av solcellsanläggningar syftar både växelriktare och inverter till samma enhet. De här två termerna används ofta synonymt inom solenergibranschen.

Montageutrustning

Montageutrustning är det material och de verktyg som används för att installera och montera solcellsanläggningar. Det inkluderar vanligtvis komponenter som fästen, klammer och skenor som används för att säkert och stabilt montera solcellspanelerna på tak eller mark.

Montageutrustning spelar en avgörande roll för att säkerställa att solcellerna är korrekt installerade och positionerade för att maximera solens exponering och därigenom optimera energiproduktionen.

Våra tips: Takkrok CrossHook, K2 Universal module end clamps

Elmätare

En elmätare är en enhet som används för att mäta och registrera den mängd elektrisk energi som förbrukas i en byggnad, ett hushåll eller en annan enhet. Den installerade elmätaren registrerar den totala elförbrukningen i kilowattimmar (kWh) och gör det möjligt att fakturera och övervaka elförbrukningen.

Elmätaren kan vara av olika typer, inklusive traditionella mekaniska mätare och moderna digitala eller smarta mätare som kan kommunicera data på distans. Genom att använda en elmätare kan man få insikt i elförbrukningen och fatta informerade beslut om energieffektivitet och sparande.

Våra tips: Smartmeter Growatt Three phase Meter

Huvudbrytare

Huvudbrytaren är en elektrisk säkerhetsanordning som används för att stänga av strömmen till en byggnad eller en elektrisk anläggning. Det är en säkerhetsåtgärd som möjliggör att all elström till byggnaden eller installationen kan stängas av vid behov, till exempel vid underhållsarbete eller i nödsituationer.

Huvudbrytaren är vanligtvis placerad i elcentralen och är vanligtvis en stor brytare med en markant på/av-position. När huvudbrytaren är i ”på”-position är elströmmen aktiverad och kan flöda genom hela elsystemet. När huvudbrytaren är i ”av”-position bryts elströmmen och all el till anläggningen stängs av.

Det är viktigt att känna till placeringen av huvudbrytaren och hur den fungerar i ditt specifika elsystem, så att du kan stänga av strömmen vid behov.

Solcellsbatteri

Ett solcellsbatteri är en enhet som används för att lagra överskott av elektricitet som genereras av solcellsanläggningen. Detta lagrade energi kan sedan användas under nattetid eller vid perioder med begränsad solinstrålning.

Genom att använda solcellsbatterier kan man maximera utnyttjandet av solenergi och skapa ett mer självförsörjande energisystem.

Våra tips: Huawei LUNA2000, Growatt Power Module, Growatt ARK Battery Base,

Nätanslutet system

Ett nätanslutet system är en solenergianläggning som är kopplad till det allmänna elnätet. Det fungerar genom att generera el från solceller och distribuera överskottet av el till det allmänna elnätet när det inte används.

På samma sätt kan anläggningen ta emot el från nätet när solenergi inte är tillgänglig. Genom att vara anslutet till elnätet kan man dra nytta av både solenergin och nätets pålitliga elförsörjning, vilket ger flexibilitet och möjlighet att minska eller eliminera elräkningar.

Nätfrånkopplad system

Ett nätfrånkopplat system, även känt som ett fristående eller oberoende system, är en solenergianläggning som inte är ansluten till det allmänna elnätet. Istället fungerar det som en självständig enhet som genererar, lagrar och förser el enbart baserat på solenergi.

Det kan vara särskilt användbart i avlägsna områden där det inte finns tillgång till det allmänna elnätet. Genom att använda nätfrånkopplade system kan man uppnå energioberoende och dra nytta av ren och förnybar energi utan att vara beroende av externa elleverantörer.

Solcellsdriven elbilsladdare

En solcellsdriven elbilsladdare, även känt som laddbox är en laddningsstation för elbilar som använder solenergi som sin primära energikälla. Denna typ av laddare är kopplad till hushållets solcellsanläggning eller utrustad med solceller som fångar upp solens energi och omvandlar den till elektricitet för att ladda elbilar.

Våra tips: Huawei Smart Charger

Solcellspaneler på taket

Solcellsguide: (4) definitioner om solsken

Solinstrålning

Solinstrålning hänvisar till mängden solenergi som når en viss yta under en given tidsperiod. Det är den synliga och osynliga ljusenergin samt värmeenergin som solen avger. Det mäts vanligtvis i kilowattimmar per kvadratmeter (kWh/m²) och påverkas av faktorer som solens vinkel, molntäcke och skuggning.

Solinstrålningen är grundläggande för solenergiteknik, inklusive solceller och solfångare, eftersom den är den primära källan till att generera ren och förnybar energi från solen.

Skuggning

Skuggning refererar till fenomenet när ett objekt, till exempel ett träd, en byggnad eller en annan hinder, skapar en skugga och minskar solens direktexponering på en yta som t.ex. en solcellspanel.

Skuggning kan påverka solcellernas effektivitet och minska den mängd energi som de kan generera. Det är viktigt att undvika eller minimera skuggning på solcellsanläggningar för att maximera energiproduktionen.

Lutning

Lutning, i sammanhanget med solceller, refererar till vinkeln eller den position som solcellspanelerna placeras i för att få optimal exponering för solens strålar. Lutningen bestämmer hur effektivt solcellerna kan samla in solinstrålning och producera elektricitet.

Genom att justera lutningen kan man anpassa solcellernas prestanda beroende på geografisk plats och årstid. Att välja rätt lutning är viktigt för att maximera energiproduktionen och säkerställa en effektiv användning av solenergi.

Riktning

Riktning, inom solenergi, hänvisar till den orientering som solcellerna har i förhållande till solens position. Det handlar om vilket väderstreck panelerna är riktade mot för att få maximal exponering för solinstrålning.

Valet av riktning beror på den geografiska platsen och syftar till att maximera solinstrålningen på solcellerna under hela dagen. I Sverige är den bästa riktningen för solceller vanligtvis söder men sydöst och sydväst fungerar också bra.

Väderstreck

Väderstreck refererar till de fyra huvudsakliga riktningarna baserat på jordens kompassnål: norr, öst, söder och väst. Det är en geografisk referens som används för att bestämma riktningar och orientera sig i landskapet.

Solcellsinstallation elmark och Bygg

Solcellsguide: (5) begrepp om elektricitet

Elförbrukning

Elförbrukning avser den mängd elektrisk energi som används eller förbrukas av en enhet, en byggnad eller ett hushåll under en given tidsperiod. Det handlar om den totala mängden el som används för att driva olika apparater, belysning, uppvärmning, kylning och andra elektriska enheter. Elförbrukningen mäts vanligtvis i kilowattimmar (kWh).

En noggrann bedömning av elförbrukningen är viktig vid dimensioneringen och planeringen av en solcellsanläggning för att säkerställa att tillräckligt med energi genereras för att täcka behoven på platsen.

Effekt

Effekt är den mängd elektrisk energi som en solcellsanläggning kan producera under en given tidsperiod. Den mäts vanligtvis i watt (W) eller kilowatt (kW).

Effekt är en indikator på hur snabbt eller starkt arbete kan utföras med elektricitet. Till exempel kan effekten hos en apparat indikera hur mycket energi den förbrukar eller hur snabbt den kan utföra sitt arbete.

Verkningsgrad

Verkningsgrad, inom energisystem, är en indikator på hur effektivt ett system omvandlar en form av energi till en annan. Verkningsgraden för en solcellsanläggning är det förhållandet mellan den faktiska mängden elektricitet som genereras av solcellerna och den mängd solenergi som träffar dem.

Verkningsgraden uttrycks vanligtvis som en procentandel och ju högre verkningsgraden är, desto mer effektivt är systemet.

Överskottsel

Överskottsel är den extra elektriska energi som genereras av en solcellsanläggning eller annan energiproducerande enhet, utöver det som används på platsen.

När produktionen av energi överstiger elförbrukningen matas överskottet in i elnätet för att användas av andra användare. Det kan även ge möjlighet till att erhålla ersättning eller krediter för den överskottsel som säljs till elbolaget.

Överskottsel kan också lagras i batterier för senare användning. Genom att använda batterier kan överskottsel som genereras under soliga perioder lagras och användas när solen inte är tillgänglig, som på natten eller vid molniga dagar. Detta möjliggör en mer oberoende och flexibel användning av solenergi.

kW

”kW” står för kilowatt och är en enhet för att mäta effekt eller kraft i elsystem. Det representerar 1000 watt och används för att kvantifiera hur mycket energi som produceras, överförs eller förbrukas per tidsenhet. kW används för att mäta effekten hos olika elektriska apparater, solcellsanläggningar och andra energikällor.

kWh

”kWh” står för kilowattimme och är en enhet för att mäta elförbrukning eller energi. Det representerar den mängd energi som förbrukas eller produceras när en enhet med en effekt på 1 kilowatt används under en timme. kWh används för att fakturera och mäta den totala elförbrukningen i hushåll, företag och industrier.

kWp

”kWp” står för kilowatt peak och är en enhet för att mäta den nominella effekten eller toppkapaciteten hos en solcellsanläggning. Det representerar den maximala effekt som anläggningen kan generera under ideala förhållanden, vanligtvis vid maximal solljusintensitet. kWp används för att jämföra olika solcellsanläggningar och bedöma deras kapacitet och prestanda.

Systemavbrott

Ett systemavbrott uppstår när strömförsörjningen till ett område eller en anläggning plötsligt bryts eller störs, vilket resulterar att elen inte är tillgänglig. Det kan bero på olika faktorer, som exempelvis fel i elnätet, väderrelaterade händelser eller underhållsarbeten.

Att ha alternativa energikällor, som solceller med batterilagring, kan bidra till att minska konsekvenserna av ett systemavbrott genom att tillhandahålla oberoende och pålitlig elenergi.

Solceller på taket

Solcellsguide: (6) övriga förklaringar

Skattereduktion för grön teknik

”Grönt avdrag” är en förmån som syftar till att uppmuntra användningen av miljövänlig energi och hållbara energilösningar. Det är en skattemässig åtgärd där man kan dra av en del av kostnaderna för investeringar i gröna teknologier.

Du finner mer information om skattereduktion hos hemsidan av Skatteverket.

Underhåll av solcellsanläggningar

Underhåll av solcellsanläggningar är den regelbundna och nödvändiga processen för att se till att solcellssystemet fungerar optimalt och effektivt över tiden. Det inkluderar inspektion av solpaneler för eventuella skador, rengöring av paneler, kontroll av anslutningar och kablarna, samt övervakning av systemets övergripande prestanda.

Genom att genomföra regelbundet underhåll kan man förlänga livslängden och maximera effektiviteten hos solcellsanläggningen, vilket leder till en långsiktig och pålitlig produktion av ren energi.

Ekonomiskt fördelaktig

När något är ”ekonomiskt fördelaktigt” betyder det att det ger ekonomiska förmåner, besparingar eller lönsamhet. I sammanhanget med solenergi kan det betyda att investeringen i solenergiprojekt ger långsiktiga besparingar genom minskade elkostnader och potentiella intäkter från överskottsel som säljs till elnätet.

För att uppnå ekonomisk fördelaktighet krävs noggrann planering och genomförande för att säkerställa att solenergin utnyttjas på ett lönsamt sätt.

Produktgarantin

Produktgaranti är en formell försäkran från tillverkaren eller säljaren om att en produkt kommer att fungera som avsett under en viss tid. Det är ett åtagande om att produkten är fri från tillverkningsfel och att eventuella problem kommer att åtgärdas eller ersättas inom garantiperioden.

Produktgarantin ger kunderna trygghet och skydd för att kunna använda produkten utan bekymmer. Det är viktigt att läsa och förstå garantivillkoren för att kunna dra nytta av eventuella reparationer, ersättningar eller support om något skulle gå fel med produkten.

Prestandagaranti

Solcellspanelers prestandagaranti är ett löfte från tillverkaren om att panelerna kommer att leverera förväntad effekt och prestanda under en angiven tidsperiod. Det innebär att panelerna förväntas producera en viss mängd elektrisk energi under sin livstid.

Om panelerna inte uppfyller dessa krav kan tillverkaren åtgärda problemet eller ersätta panelerna utan extra kostnad för kunden. Prestandagarantin ger dig trygghet att dina solcellspaneler kommer att fungera optimalt och generera den förväntade mängden el under en längre tid.

Elmark och Bygg solcellsinstallatör

Solcellsinstallatör

En solcellsinstallatör är en yrkesperson som specialiserar sig på installationen och monteringen av solcellsanläggningar. Solcellsinstallatören ansvarar för att säkerställa att panelerna är korrekt monterade, anslutna till elsystemet och fungerar effektivt för att generera elektricitet från solens strålar.

Genom att anlita en professionell solcellsinstallatör kan man vara säker på att ens solcellsprojekt utförs på ett säkert och effektivt sätt.


Tänker du producera din egen el med solceller? Är du intresserad av solcellsinstallation? Vi har skapat solcellsguiden för att hjälpa dig att bli informerad och få en bättre förståelse för solenergisystem.

Om du har ytterligare frågor eller bestämd dig att komma igång ditt eget solenergiprojekt tveka inte att kontakta oss för att vara din partner på vägen. Vi levererar och monterar solpanelsystem utifrån dina behov med tydliga priser utan dolda avgifter. Våra elektriker är utbildade, sakkunniga och auktoriserade för att kunna utföra trygga och säkra el- och solcellsinstallation för dig.