Skattereduktion för grön teknik 2023

I vår tid, där hållbarhet och miljövänliga lösningar blir allt viktigare, har Sverige tagit ett betydande steg genom att införa skattereduktion för grön teknik. Denna åtgärd uppmuntrar privatpersoner att investera i grönare och mer energieffektiva teknologier för sina hem.

Vad är grön teknik?

Miljöteknik, ofta benämnd som grön teknik eller hållbar teknik, innefattar en rad tekniker och metoder utformade för att minska, eller till och med helt avlägsna, negativ miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Här är några exempel på vad grön teknik kan inkludera, men det är viktigt att notera att skattereduktionen inte tillämpas på alla former av grön teknik, utan enbart på de specifika typer som har godkänts av Skatteverket.

 • Förnybar energi: Tekniker för att generera energi från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Solpaneler, vindkraftverk och vattenkraftverk är exempel på detta.
 • Energieffektivitet: Produkter och metoder som minskar energiförbrukningen. Detta kan innefatta energieffektiva byggnader, LED-belysning, och energisnåla apparater.
 • Vattenrening och avfallshantering: Tekniker för att rena förorenat vatten och hantera avfall på ett miljövänligt sätt. Detta kan inkludera avancerade vattenreningsverk, komposteringsmetoder och återvinningsprocesser.

Vad är grönt avdrag?

Med skattereduktionen för grön teknik, även känd som ”grönt avdrag”, kan privatpersoner få en viss procentuell återbetalning på kostnaden för installation av vissa typer av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad el och laddstationer för elfordon. Skattereduktionen kan täcka en del av kostnaden för både material och arbete.

Utöver ekonomiska förmåner som det gröna avdraget, finns det flera sätt att optimera lönsamheten av din investering i solceller. För att få en djupare förståelse av hur du kan maximera din solcellsinstallation, kan dessa 10 tips för att vara lönsam med solceller vara till stor hjälp.

Vad är syftet med skatteavdrag?

Skatteavdrag är en viktig del av skattesystem. Genom skatteavdrag uppmuntrar regeringar ofta vissa beteenden eller investeringar som anses vara fördelaktiga för samhället, precis som med grönt avdrag. Dessa avdrag hjälper till att minska den initiala kostnaden för att implementera grön teknik, vilket gör det mer tillgängligt och attraktivt för en bredare publik.

Skatteavdrag för grön teknik som solcellsanläggning

Viktigt att veta om skattereduktion för grön teknik

Maximalt kan man få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för grön teknik varje år per individ. Möjligheten att dra nytta av detta avdrag varierar beroende på den skatt du betalat under året samt andra avdrag du eventuellt har använt.

Följande är kvalificerade för skattereduktion för grön teknik:

 • När du installerar solcellssystem som är anslutna till nätet. Här erhålls en skattereduktion som motsvarar 20 % (jämfört med tidigare 15% innan 2023) av både arbets- och materialkostnader. Medan vi diskuterar kostnadselementen för installation av solceller är det viktigt att notera att priset på en solcellsanläggning kan påverkas av flera faktorer.
 • Vid installation av system för att lagra den elenergi som du själv producerat. För detta kan du få skattereduktion på hela 50 % av kostnaderna för både arbete och material.
 • Om du installerar laddningsstationer för elfordon. Även här är skattereduktionen 50 % av totala kostnaden för arbete och material.

Vem kan få skattereduktion för grön teknik?

 • Skatteavdraget för grön teknik är avsett enbart för privatpersoner.
 • Du måste vara skattskyldig i Sverige och vara ägare till fastigheten där installationen utförs, antingen på taket eller på marken.
 • För att utnyttja hela skattereduktionen för grön teknik krävs att du har betalat under året en skattesumma som minst motsvarar beloppet av avdraget.

Allmänna krav för skatteavdrag

 • Arbetet ska utföras av ett företag som är registrerat för F-skatt.
 • Företaget ska dra av skatteavdraget direkt på fakturan. Efter att arbetet är avslutat och du har betalat, ansöker företaget om utbetalning av det belopp som motsvarar gröna avdraget från Skatteverket.
 • Extra kostnader som företaget har för installationen, exempelvis resekostnader, maskinutnyttjande och administrativa kostnader, inkluderas inte i avdraget. Om du betalar ett fast pris för hela jobbet, kan man dra av 3 procent från det priset för att täcka sådana extra kostnader. Därmed blir beräkningsunderlaget för skatteavdraget 97 procent av det totala priset.
 • Installationen måste börjas, avslutas och betalas under samma kalenderår.
 • Material för installationen måste köpas från det företag som utför arbetet. Om så inte är fallet, ges endast skattereduktion för själva arbetet.

Här har vi sammanställt definitioner och förtydliganden av de mest förekommande termerna inom solenergi och installation av solceller.


Vanliga misstag vid ansökan av skattereduktion för grön teknik

Att känna till och undvika dessa vanliga misstag kan säkerställa att din ansökan om skattereduktion för grön teknik går smidigt.

 • Otillräcklig skattebetalning: anspråk på skattereduktion görs utan att ha betalat tillräckligt med skatt under året. Tänk på: du bara kan få så mycket i skattereduktion som du har betalat i skatt.
 • Felaktiga installatörer som inte är registrerad för F-skatt. Tänk på: alla installationer måste utföras av ett behörigt företag med F-skattsedel för att kvalificera sig för avdraget.
 • Direktköp av material istället för genom installationsföretaget. Tänk på: för att maximera avdraget bör allt material för installationen köpas från samma företag som utför arbetet.
 • Förbise tidsramar: installationen slutföras inte inom samma kalenderår som den påbörjas och betalas. Tänk på: hela processen, från start till betalning, ska ske inom ett och samma år.
 • Ej inkluderade kostnader: misstolkning av vilka kostnader som omfattas. Tänk på: resekostnader, maskinuthyra och administrativa kostnader inkluderas inte i avdraget.
 • Otydlig dokumentation: brist på tydlig dokumentation och kvitton. Tänk på: att ha alla relevanta dokument och kvitton väl organiserade och tillgängliga är avgörande för en framgångsrik ansökan.
 • Försumma regler för totalentreprenad: vid totalentreprenad, där hela installationen köps till ett fast pris, glömmer man att räkna ner 3 procent av det totala priset för extra kostnader. Tänk på: vid totalentreprenad blir beräkningsunderlaget för skatteavdraget 97 % av det totala priset.

Vad skatteavdrag gäller absolut inte för?

 • Företag eller organisationer: avdraget är enbart tillgängligt för privatpersoner.
 • Installationer utanför sverige: skattereduktionen gäller endast för installationer som utförs på fastigheter i Sverige.
 • Installation på hyrda eller arrenderade fastigheter: avdraget är inte tillämpligt för installationer på fastigheter som inte ägs av den som ansöker om avdraget.
 • Vissa typer av grön teknik: inte alla former av grön teknik är berättigade till skatteavdraget. Det gäller endast för specifika typer som godkänts av Skatteverket, såsom solceller, energilagringssystem och laddstationer för elfordon.
 • Separat inköpta material: om material för installationen köps separat från ett annat företag än det som utför arbetet, är endast arbetskostnaden berättigad till avdraget.
 • Teknik för flerfamiljehus: installationer av teknik som är avsedda att användas av flera hushåll berättigar inte till avdrag.
 • Reparation, underhåll: kostnader för reparation och underhåll av solcellsanläggning efter genomförd installation är inte avdragsberättigade.

Observera att denna text endast ger en översiktlig information om skattereduktion för grön teknik. För att få en fullständig och detaljerad förståelse, rekommenderar vi att besöka Skatteverkets hemsida där du kan hitta omfattande information och uppdaterade riktlinjer och kontakta en erfaren solcellsinstallatör.