Garanti på solceller. Vad gäller?

Garanti på solceller är ett centralt ämne som väcker intresse bland dem som överväger att investera i solenergi. I takt med att solcellstekniken utvecklas och blir allt mer prisvärd, ökar även betydelsen av att konsumenter noggrant förstår de garantier som erbjuds med dessa system.

Denna text syftar till att ge en omfattande översikt av vad garantier på solceller och solcellsanläggningar innebär, varför de är viktiga och vad man bör tänka på en investering. Vi kommer även att beröra vanliga frågor och missförstånd kring dessa garantier.

Vad betyder garanti?

En garanti är i grunden ett löfte från säljaren eller tillverkaren till dig som köpare. Det är ett åtagande om att produkten du köper – vare sig det är en elektronisk enhet, en bil, eller i fallet med garanti på solceller, ditt solcellssystem håller en viss standard av kvalitet och funktionalitet.

Om något visar sig vara felaktigt eller om produkten inte presterar som utlovat under en angiven tid, då står säljaren eller tillverkaren redo att lösa problemet. Det kan innebära att de reparerar produkten, ersätter den med en ny, eller i vissa fall till och med återbetalar köpesumman.

En garanti är mer än bara ett papper eller en paragraf i ett köpekontrakt; det är en del av konsumentskyddet. Den ger en extra säkerhet och bygger förtroende mellan köparen och säljaren. Det är ett konkret sätt för företag att visa att de står bakom sina produkter och att de är beredda att ta ansvar om något inte stämmer.

Längden och omfattningen av en garanti kan variera beroende på typen av produkt och industrin, så det är alltid en god idé att läsa igenom garantivillkoren noggrant innan man genomför ett köp, speciellt när det gäller investeringar på solcellsanläggningar.

Vad är garanti på solceller?

Garanti på solceller, precis som vid alla andra garatifall, är ett avtal eller löfte från tillverkaren eller installatören som säkerställer kvaliteten och funktionen hos solcellssystemet under en viss period. Denna garanti är central för konsumentens trygghet och investeringsskydd, eftersom den täcker vissa typer av fel eller nedsättningar i prestanda som kan uppstå över tiden.

Konceptet med garanti är avgörande för solceller av flera anledningar:

 • Långsiktig investering: Solcellsanläggningar är avsedda för långvarig användning, ofta över 20 till 25 år. En omfattande garanti ger ägaren en försäkran om att deras investering kommer att vara skyddad under en betydande del av denna tid.
 • Kvalitets- och prestandaförsäkran: Garantier signalerar att tillverkaren har förtroende för sin produkt och att den bör fungera som avsett under en längre period.
 • Förtroende och tillit: I en växande och konkurrenskraftig marknad hjälper garantier konsumenterna att skilja mellan olika produkter och välja en lösning som erbjuder bästa möjliga skydd.

De vanligaste typerna av garantier på solcellsanläggning är:

 • Produktgaranti
 • Prestandagaranti
 • Installationsgaranti
Garanti på solceller ger skydd för konsumenter

Produktgaranti på solceller

Produktgaranti för solceller är en av de grundläggande typerna av garantier som erbjuds av tillverkare. Denna typ av garanti täcker defekter i material och tillverkning av solpanelerna.

Garantitiden för produktgarantin på solceller kan variera betydligt beroende på tillverkare och produktmodell. Vanligtvis erbjuds en garantitid som sträcker sig från 10 till 15 år. Dock finns det fall där vissa tillverkare erbjuder längre garantitider, i vissa fall upp till 30-35 år.

Denna variation i garantitid beror på flera faktorer, inklusive tillverkarens förtroende för sin produkt och den förväntade livslängden för solpanelerna. Längre garantitider kan ses som en indikation på högre kvalitet och tillförlitlighet hos produkten.

Produktgarantin för solceller innebär att om något fel uppstår i solpanelerna under garantiperioden, åtar sig tillverkaren att åtgärda dessa fel utan extra kostnad för kunden. Det kan innebära reparation eller utbyte av defekta komponenter.

Här är några exempel på när produktgarantin på solceller kan komma att gälla:

 • Material- och tillverkningsfel: om solpanelen har defekter som kommer från tillverkningsprocessen eller från de material som används. Detta kan inkludera fel som sprickor, färgförändringar, eller strukturella problem som inte orsakats av yttre påverkan.
 • Onormalt slitage: om solpanelen uppvisar tecken på slitage som är ovanligt för dess ålder och användningsförhållanden, vilket tyder på bristfällig kvalitet eller hållbarhet.
 • Funktionsfel: Om solpanelen inte fungerar som den ska eller inte producerar energi enligt förväntningarna, utan att det finns några externa orsaker till detta (som skuggning eller felaktig installation).
 • Komponentfel: Om någon komponent inom solpanelen, som t.ex. dioder slutar fungera på grund av interna fel.

Det är dock viktigt att notera att produktgarantin inte täcker skador orsakade av yttre faktorer som olyckor, naturkatastrofer, felaktig installation, eller missbruk.

Garanti för andra produkter på solcellsanläggning

Förutom själva solpanelerna innehåller en solcellsanläggning flera andra viktiga komponenter såsom växelriktare, monteringssystem, kablar, batterilagringsenheter och/eller elbilsladdare. Garantier för dessa produkter spelar en avgörande roll i att säkerställa den totala tillförlitligheten och effektiviteten hos hela solcellssystemet.

Växelriktare: denna komponent omvandlar likström (DC) från solpanelerna till växelström (AC) som kan användas i hemmet eller matas in i elnätet. Garantin för växelriktare täcker vanligtvis funktionsfel och defekter. Garantin sträcker sig ofta från 5 till 10 år, men kan ibland förlängas mot en extra kostnad.

Monteringssystem: garantier för monteringssystem säkerställer att strukturen som håller solpanelerna är hållbar och robust. Dessa garantier skyddar mot material- och konstruktionsfel och har ofta en varaktighet som matchar solpanelernas produktgaranti.

Monteringssystemet är avgörande för att säkerställa en stabil och långvarig prestation av solceller på taket. Garantin understryker tillverkarnas åtagande att deras solcellsanläggningar inte bara är tillförlitliga i det korta perspektivet, utan också konstruerade för att stå emot tidens prövningar.

Kablar och elektriska komponenter: elkomponenter och kablar är essentiella för säker och effektiv energiöverföring. Garantier för dessa delar garanterar att de är fria från tillverkningsfel och håller för den förväntade livslängden för anläggningen.

Batterilagringsenheter: för system med energilagring, täcker garantier för solcellsbatterier vanligtvis kapacitetsförlust och funktionsfel. Dessa garantier varierar beroende på batterityp och tillverkare, men brukar sträcka sig mellan 5 och 15 år.

Elbilsladdare: i anläggningar som även tillhandahåller laddningsmöjligheter för elbilar, är garantin för laddaren särskilt viktig. Den täcker vanligtvis fel i både hård- och mjukvara, vilket säkerställer att laddningen sker effektivt och säkert. Garantiperioden för elbilsladdare varierar, men ligger oftast mellan 3 och 5 år.

Prestandagaranti på solceller

Denna garanti handlar om solpanelernas förmåga att generera el. Över tid kan solpaneler förlora en del av sin effektivitet. För att ge en säkerhet om detta åtagande, utfärdar tillverkaren en effektgaranti som säkerställer att solpanelerna kommer att behålla en viss procentandel av sin ursprungliga effektivitet under en bestämd period, ofta 25 år eller längre.

Till exempel kan en tillverkare garantera att efter de första 10 åren kommer solpanelerna att producera minst 90% av sin nominella uteffekt, och efter 25 år, minst 80%. Dessa siffror kan variera mellan olika tillverkare och modeller.

Prestandagarantin för solceller är avgörande eftersom den ger ägare en tydlig bild av vad de kan förvänta sig i termer av solpanelernas energiproduktion över tiden. Genom att garantera en specifik minsta effektnivå över en lång period, kan du beräkna din investerings avkastning. vilket visar tydligt hur det ska vara lönsamt med solceller.

För att maximera livslängden och effektiviteten på solcellspaneler är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för installation, underhåll och drift. Regelbunden rengöring, korrekt montering och skydd mot extremt väder och skuggning är några av de åtgärder som kan bidra till att upprätthålla panelernas prestanda och säkerställa att garantin förblir giltig.

Elektriker installerar solceller

Installationsgaranti på solceller

En installationsgaranti för solceller säkerställer att installationen av solpanelerna och tillhörande system uppfyller yrkesmässiga standarder och regler.

En installationsgaranti kan omfatta:

 • Kvaliteten på arbete: Garantin säkerställer att allt installationsarbete uppfyller professionella standarder och följer alla relevanta byggnormer och branschpraxis.
 • Användning av korrekta material och metoder: Garantin kan också täcka användningen av lämpliga material och korrekta metoder under installationsprocessen.
 • Åtgärdande av felaktig installation: Om det skulle visa sig att installationen har brister eller fel som påverkar systemets prestanda eller säkerhet, skulle installatören vara ansvarig för att åtgärda dessa problem utan extra kostnad för kunden.
 • Skydd mot skador: Om felaktig installation leder till skador på produkten eller egendomen, skulle installationsgarantin kunna ge skydd och täcka kostnaden för reparationer.

Vilka lagar är gällande?

I Sverige regleras konsumentens rättigheter främst genom Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. Dessa lagar tillhandahåller grundläggande skydd och rättigheter för konsumenter när det gäller köp av varor och tjänster.

Det är viktigt att notera att en garanti är ett frivilligt åtagande från säljaren eller tillverkaren och kommer utöver de rättigheter som ges genom lagstiftningen. Båda lagarna kompletterar tillverkarens garanti och erbjuder ytterligare skydd och klargörande av ansvarsfrågor.

 • Konsumentköplagen skyddar köpare genom att ge rätt till reklamation på felaktiga varor i tre år efter inköp. Säljarens ansvar är att fixa ursprungliga fel under denna period. Skillnaden mellan lagstadgad reklamationsrätt och frivilliga garantier är viktig att notera.
 • Konsumenttjänstlagen ger konsumenter skydd vid tjänsteköp, som vid installation av solcellsanläggningar, om arbetet brister i kvalitet eller inte uppfyller avtalet.

  När gäller inte garanti?

  Det är viktigt att vara medveten om att garanti på solceller inte alltid täcker alla situationer. Det finns specifika omständigheter där garantin inte gäller eller är ogiltig. Här är några exempel:

  • Utgången garantitid: garantiskyddet upphör när den fastställda garantiperioden för solceller är över. Varje garanti har en definierad tidsgräns, och efter denna period kan garantin inte längre åberopas.
  • Normalt slitage: garantier täcker vanligtvis inte normalt slitage. Om en produkt har blivit sliten genom vanlig användning över tid, anses detta inte vara ett tillverkningsfel.
  • Felaktig användning eller skötsel: om produkten har använts felaktigt, skadats på grund av vårdslöshet, eller inte har underhållits enligt tillverkarens instruktioner, kan garantin bli ogiltig.
  • Modifieringar eller reparationer av tredje part: om en obehörig tredje part utför förändringar eller reparationer på produkten kan detta leda till att garantin på solceller förfaller.
  • Skador orsakade av yttre faktorer: vanligtvis ingår inte skador orsakade av externa händelser såsom naturkatastrofer (till exempel översvämningar eller jordbävningar), stöld eller skadegörelse i garantin för solceller.

  Avslutningsvis är det viktigt att understryka vikten av en pålitlig garanti på solcellsanläggningar. Den skyddar investeringen och säkerställer att eventuella fel eller brister åtgärdas utan extra kostnad.